Serwis każdego, dobrego wychowawcy kolonijnego
 
Kto się nadaje na wychowawcę
Jak zostać wychowawcą?
Kurs na wychowawcę
Jak się 'załapać'?
Podstawy wiedzy
Zanim wyjedziesz...
Wyjazd
Pierwszy dzień
Ramowy plan dnia
... już wkrótce

Podstawy wiedzy o pracy i obowiązkach na placówce opiekuńczo - wychowawczej.
Poniżej przedstawione zostały podstawowe informacje na temat pracy wychowawcy kolonijnego w totalnej pigułce, które KAŻDY wychowawca znać MUSI!

I. ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Organizatorzy wypoczynku i podstawy prawne.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 1997 roku rozporządzanie rady MEN o organizatorach wypoczynku

Organizator wypoczynku żeby uzyskać zgodę na organizację placówki wypoczynku musi dostarczyć następujące dokumenty:
 - wykaz kadry pedagogicznej i medycznej
 - kartę kwalifikacyjną obiektu, w której będzie odbywał się wypoczynek, która potwierdzona jest przez następujące organy:
a) SANEPID
b) Komendanta rejonowej straży pożarnej
c) Burmistrza, wójta lub prezydenta miasta
d) Kuratora oświaty
 - plan dydaktyczno - wychowawczy dla dzieci i młodzieży
 - liczba turnusów, liczba uczestników i liczba dzieci poniżej lat 10.

UWAGA! Grupa może liczyć do 15 osób jeżeli dzieci są w wieku poniżej 10 lat i grupa może liczyć do 20 osób jeżeli dzieci mają powyżej 10 lat. Jeżeli w grupie znajduje się choć jedna osoba poniżej 10 lat wtedy za dopuszczalną liczebność grupy przyjmuje się 15 osób. Jest to podstawowa i najważniejsza sprawa przy odbieraniu przez wychowawcę kolonijnego podopiecznych. NIGDY nie godzimy się nawet na jedną osobę więcej w grupie gdyż jest to sprzeczne z przepisami. ZAWSZE w przypadku kontroli a nie daj Boże wypadku na koloni to my jako wychowawca zostaniemy pociągnięci do odpowiedzialności. Jeżeli nawet organizator zagrozi nam utratą pracy możemy domagać się wynagrodzenia nawet przed sądem. Nigdy nie lekceważmy tego przepisu!

Każdy organizator ma obowiązek ubezpieczyć się od NW (nieszczęśliwych wypadków) a także OC (odpowiedzialności cywilnej).
Wychowawca może, ale nie musi ubezpieczyć się od OC (we własnym zakresie). Naprawdę warto wydać kilka złotych na to ubezpieczenie!
2. Formy wypoczynku
- forma wyjazdowa: obozy, kolonie, zimowiska, obozy kwalifikowane
- formy stacjonarne: półkolonie, wczasy w mieście

3. Koordynacja i rola władz oświatowych
Funkcję kontrolno - nadzorczą nad placówką pełni kuratorium oświaty (kontroluje placówkę podczas trwania kolonii) Kuratorium sprawdza u wychowawcy: oryginał (!) zaświadczenia ukończenia kursu, dziennik zajęć. Sanepid kontroluje u wychowawcy: książeczkę zdrowia z aktualną pieczątką lekarza medycyny pracy (koniecznie z wpisem iż może on pełnić funkcję wychowawczą) i/lub zaświadczenie z Sanepidu

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA PLACÓWCE WYPOCZYNKU

1. Struktura organizacyjna placówki


2. Rada wychowawców

Rada wychowawców to ciało pedagogiczne, które składa się z przewodniczącego rady czyli kierownika kolonii i członków rady czyli wychowawców

Rada wychowawców jest powoływana stosownym protokołem i zajmuje się rozwiązywanie problemów na placówce wypoczynku.

3. Regulaminy obowiązujące na placówce wypoczynku:
- regulamin koloni
- regulamin uczestnika kolonii
- regulamin kąpieli
- regulamin kąpieliska
- regulamin p. poż.
- regulamin BHP

Regulamin uczestnika kolonii składa się z praw uczestnika, obowiązków uczestnika, określenia systemu kar i nagradzania.

III. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY
Do ustawowych obowiązków wychowawcy należy:
- szczegółowe zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestnika wypoczynku (karta ta zawiera takie informacje jak: dane dziecka, PESEL, numer ubezpieczenia, informacja rodziców o stanie dziecka, informacja pielęgniarki o szczepieniach, informacje wychowawcy szkolnego, informacja o stanie dziecka na placówce wypoczynku)
- prowadzenie stosownego dziennika zajęć powierzonej grupy uczestników wypoczynku (dziennik zajęć sprawdza kierownik)
- opracowanie planu pracy i organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia
- sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku w zakresie zdrowia, higieny, żywienia i innych czynności opiekuńczych
- zapewnienie bezpieczeństwa uczestników powierzonej grupy
- prowadzenie innych zajęć zleconych przez pracownika wypoczynku

IV. PLANOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZEJ

W opracowaniu planu wychowawczego dla grupy należy wziąć pod uwagę następujące elementy:
- miejsce wypoczynku
- ośrodek, w którym odbywa się wypoczynek
- płeć grupy
- wiek grupy
- liczebność grupy

W planie wychowawczym grupy powinny znaleźć się następujące zajęcia:
a) wychowanie fizyczne i sport - przynajmniej raz dziennie
- gry i zabawy ruchowe
- zajęcia z gier zespołowych
- nauka pływania
- olimpiada
b) turystyka i krajoznastwo - przynajmniej raz dziennie
- gry terenowe
- organizacja wycieczek krajoznawczych, autokarowych, wycieczki rowerowe, rejsy statkiem
c) zajęcia kulturalno - oświatowe -przynajmniej raz dziennie
- gry i zabawy świetlicowe: konkursy, wystawy, dyskusje, śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem, organizacja uroczystości, imprez, wieczornic, ognisk
d) zajęcia praktyczno - techniczne
- zajęcia dekoracyjne i zdobnicze
e) prace społecznie użyteczne - umieścić w planie
- prace w zakresie samoobsługi
- prace na rzecz placówki
- prace na rzecz środowiska

V. WYPADKI

Wypadki na placówce opiekuńczo - wychowawczej występują z winy:
- organizatora (również wychowawcy)
- uczestnika
- z powodu wypadków losowych
Copyright 2007 by lolowo.com & Rafał Hytel. Wszelkie prawa zastrzeżone! Wszystkie teksty zamieszczone na stronie są tekstami autorskimi. Kopiowanie całości lub części tekstów w celu dalszej publikacji bez zgody jest zabronione i będzie prawnie ścigane.